Vzory podaní a sťažností

Vzor č. 18b - ŽALOBA

RÚVZ

Prevádzky

Vzor č. 7b - Ministerstvo vnútra SR

C - Platobný rozkaz - úhrada za izoláciu

ODPOR

VZOR Č. 18d - ŽALOBA

OÚ - odbor krízového riadenia

§ 32 ods. 1 písm. a) zák. č. 42/1994 Z. z. - neuposlúchnutie výzvy

Vzor č. 18a - ŽALOBA

RÚVZ

Prekrytie dýchacích ciest

Vzor č. 11 - PREVÁDZKY

RÚVZ - Rozhodnutie

O D V O L A N I E

Vzor č. 7a - MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Výzva na úhradu faktúry

Odmietnutie úhrady

Vzor č. 7 - SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ

Výzva na úhradu pokuty

Odmietnutie úhrady

Vzor č. 27 - RÚVZ

Nariadenie ústneho pojednávania

Podanie

Podanie č. 4a - NAŠI KLIENTI

Podanie k veci

Všeobecné

Vzor č. 2 - RÚVZ

Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

O D V O L A N I E

Vzor č. 18c - ŽALOBA

OÚ - odbor všeobecnej vnútornej správy

§ 47 ods. 1 písm. a) zák. č. 372/1990 Zb.

Vzor č. 25 - SPOTREBITEĽ

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 24 - PACIENT

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 23 - ŠTUDENT A ŽIAK

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 22 - ZAMESTNANEC

Označenie povinnosti

Žiadosť

VZOR č. 12

Vyjadrenie k veci

Začatie trestného a správneho konania

VZOR č. 13 - RÚVZ, OÚ

Predvolanie na prejednanie veci

RÚVZ, OÚ - odbor krízového riadenia, OÚ - odbor všeobecnej vnútornej správy

VZOR č. 8 - OÚ - odbor krízového riadenia

Predvolanie na prejednanie priestupku

Výzva na vysvetlenie

Podanie na prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného

VZOR č. 21 - INFOZÁKON

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 17 - ŽALOBA

ZAMESTNANEC

Neplatnosť výpovede